Ανακοινώσεις

Έγκριση των οριστικών πινάκων κατάταξης ανά ειδικότητα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο ανοικτό Μητρώο Επιμορφωτών για την υποστήριξη της Πράξης «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070524 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,...

Υπενθυμίζεται ότι υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προσωρινών Πινάκων (10/2/2021). Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (registry@t4e.sch.gr)....

Το αρχείο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: Αποδοχή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το με αριθμ. 4013/08-02-21 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης των συμπραττόντων Φορέων της Σύμπραξης για τις ανάγκες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο ανοικτό Μητρώο Επιμορφωτών για την υποστήριξη της Πράξης «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών...

Ανακοίνωση Μητρώου Επιμορφωτών για την «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)»...