Αποδοχή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το με αριθμ. 4013/08-02-21 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης των συμπραττόντων Φορέων της Σύμπραξης για τις ανάγκες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο ανοικτό Μητρώο Επιμορφωτών

Αποδοχή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το με αριθμ. 4013/08-02-21 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης των συμπραττόντων Φορέων της Σύμπραξης για τις ανάγκες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο ανοικτό Μητρώο Επιμορφωτών

Το αρχείο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:
Αποδοχή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το με αριθμ. 4013/08-02-21 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης των συμπραττόντων Φορέων της Σύμπραξης για τις ανάγκες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο ανοικτό Μητρώο Επιμορφωτών για την υποστήριξη της Πράξης «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070524 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)