Πρόσκληση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών
για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)»
με Κωδικό ΟΠΣ 5070524
σε κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο πληροί τα παρακάτω προσόντα είτε σωρευτικά είτε διαζευκτικά:

 

  • Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτής, μόνιμος ή ωρομίσθιος, που υπηρετεί κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημόσια ή ιδιωτική εκπαιδευτική δομή της Επικράτειας (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΕΕΚ, ΣΕΚ, ΚΠΕ, ΚΕΣΥ) Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ή Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
  • Μέλος Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π./Ε.E.Π. ή επιστημονικός συνεργάτης ΑΕΙ, με διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας που θα επιλέξει ως επιμορφωτής

 

Καταληκτική προθεσμία σχετικά με την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Επιμορφωτών:
29 Ιανουαρίου 2021

(Δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου αιτήσεις, που έχουν ήδη κατατεθεί στο Μητρώο Επιμορφωτών έως 5 Ιανουαρίου 2021)

Δείτε την πρόσκληση