Υποβολή ενστάσεων κατά του Προσωρινού Πίνακα Ένταξης ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5070524

Υποβολή ενστάσεων κατά του Προσωρινού Πίνακα Ένταξης ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5070524

Υπενθυμίζεται ότι υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των Προσωρινών Πινάκων (10/2/2021). Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (registry@t4e.sch.gr).